Главен и одговорен уредник

Бранка Бугариска

Уредник на списанијата

Ана Несторовска-Саздовска

Редакција

Билјана Стојоска-Златков,
Викторија Мирческа-Стојческа,
Дафина Клековска,
Дејан Василевски,
Марија Богоеска,
Надица Фирфова,
Филип Видиновски

Соработници

Александра Ќурчиевска,
Анета Велкоска,
Анета Наумоска,
Бисера Бендевска,
Биљана Илиева,
Владанка Димитрова-Урошева,
Tоме Сиљаноски

Лектор

Дејан Василевски