Населбите се места каде што луѓето живеат и работат. Секоја населба има свое име, територијата што ја зазема и населението. Постојат два вида населби: села и градови.

Тие се разликуваат според големината на територијата што ја заземаат, според бројот на жители и професиите со кои се занимаваат луѓето.

Селата се помали населби. Имаат помалку жители и помала територија од градовите.

Тие можат да бидат планински и рамничарски.

Рамничарските села имаат широки улици каде се градат куќи една до друга. Луѓето се занимаваат со земјоделство (одгледуваат сончогледи, репа, пченица, јачмен, зеленчук и овошје) и сточарство (одгледуваат свињи, крави, живина…)

Планинските села се наоѓаат на падините на ридовите и планините. Куќите обично се далеку една од друга, патиштата се тесни и кривулести. Луѓето се занимаваат со шумарство, пчеларство, одгледуваат овошје, собираат лековити билки и чуваат добиток (овци, крави…).

Градовите се населени места каде што живеат голем број жители на поголема територија. Станува збор за населби со голем број згради, улици, раскрсници, фабрики, училишта, болници, продавници, паркови… Луѓето во градовите се занимаваат со различни занимања.

Селаните ги носат своите производи (овошје и зеленчук, мед, јајца, сирење…) во градот и таму ги продаваат. Во градот задоволуваат потреби што не можат да ги исполнат во селото (таму одат на лекар, во кино и театар, купуваат производи од големи трговски центри…).

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *