Ако сакате да се претплатите на „Прв детски КЛИК“ и/или „Детски КЛИК“, пополнете ја дописницата за претплата.

Редакција ЛИБИ, Арс Ламина ДОО
Св. Кирил и Методиј бр. 50, VI кат
1000 Скопје

или на

klik@arslamina.com;
klik@dklik.mk;
sales@arslamina.com

Списанието излегува двапати месечно, во текот на учебната година (од септември до јуни).


Цена 60 денари (со вклучени поштенски трошоци).

Податоци за уплата

Арс Ламина ДОО
Комерцијална банка АД Скопје
Трансакциска сметка: 300000004122148